Οικονομικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων εξυπηρετεί το κοινό  καθημερινά από 09.00 έως 15.00 για τις ακόλουθες υποθέσεις:

1. Καταβολή μη βεβαιωθεισών οφειλών (οίκοθεν).

2. Ζητήματα ηλεκτροδότησης ακινήτων

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβιβάσεις ακινήτων 

4. Άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

5. Παράταση ωραρίου λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

6. Υποβολή δικαιολογητικών για γνωστοποιήσεις Κ.Υ.Ε

7. Άδειες υπαίθριου εμπορίου 

Για βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου απαιτείται :

 - Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης ΤΑΠ)

- Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος(εξοφλημένο).

- Συμβόλαιο κτήσης ακινήτου ή απόσπασμα Κτηματολογίου

- Σε περίπτωση τακτοποιημένων χώρων να προσκομιστεί το αντίστοιχο έντυπο.

- Βεβαίωση Μηχανικού (παρ.2, αρ.83, Ν.4495/2017)

- Πίνακας χιλιοστών ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (δεν χρειάζεται εάν έχει προσκομιστεί σε προηγούμενο στάδιο)
 
Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εάν κριθεί απαραίτητο.