Ληξιαρχείο

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση.

Υπόχρεοι να δηλώσουν τη γέννηση είναι:

α. Ο πατέρας του παιδιού.

β. Ο ιατρός

γ. Η μαία και

δ. Οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετό.

Η υποχρέωση των κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνο ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωση του προηγουμένου.

Η δήλωση γίνεται να γίνει και από τη μητέρα ή αντιπροσώπου αυτής ,έχοντας ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Αν ο τοκετός συμβεί σε μαιευτήριο, νοσοκομείο, κλινική ,φυλακή ή σε άλλο ίδρυμα ή κατάστημα υπόχρεος για τη δήλωση είναι και η διεύθυνση τούτων.

 Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Ταυτότητες των γονέων.

3. Πιστοποιητικό ιατρού ή μαίας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

5. Ληξιαρχική πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γέννηση πρέπει να δηλωθεί μέσα σε 10 ημέρες από τον τοκετό.

 Στους υπόχρεους προς δήλωση της γέννησης ενώπιον Ληξιάρχου ,οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή ,επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο α)ύψους 100 ευρώ ,εάν προέβησαν στη δήλωση μετά την παρέλευση της δεκαημέρου προθεσμίας δήλωσης και β) ύψους 300 ευρώ ,αν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τη λήξη της δεκαημέρου προθεσμίας δήλωσης.(εκπρόθεσμη δήλωση –άρθρο 49 του Ν.4144/2013)