ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EE 2016/679 (ΓΚΠΔ)- GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

 

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018 (σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, ήτοι Ν. 4624/2019- ΦΕΚ 137Α’/29-08-2019), ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης λαμβάνει συνεχώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του.

Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης σας γνωστοποιεί περαιτέρω με την παρούσα τον ορισμό εξωτερικού συνεργάτη- εταιρείας ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO)

 

KaPa Data Consulting
Κερκύρας 2, Τ.Κ. 151 27
Μελίσσια
τηλ: 210 68 55 245
email: info@kapaconsulting.gr

Κατεβάστε τα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ