Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος: Μαρίνα Μαγκουρίλου


Αρμοδιότητες:

➢ Η εποπτεία και ο συντονισμός από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ :

Α) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

➢ Η εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

➢ Η εποπτεία, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η καλή λειτουργία της Δημοτικής

Συγκοινωνίας.

➢ Η ορθή αξιοποίηση του στόλου των οχημάτων.

➢ Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των

Λαϊκών Αγορών.